Avadi To Vyasarpadi Jeeva Trains


143002  AVD MASS EMU LOCALDaily
03:50
AVD
Avadi
04:18
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
243004  AVD MASS EMU LOCALDaily
04:00
AVD
Avadi
04:28
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
343652  AVD VLCY LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
04:10
AVD
Avadi
04:38
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
466000  AVD MASSDaily
04:25
AVD
Avadi
04:53
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
543654  AVD VLCY LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
04:35
AVD
Avadi
05:03
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
643862  AVD ENR EMUDaily
05:00
AVD
Avadi
05:28
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
743802  AJJ MSB EMU LOCALSun
05:03
AVD
Avadi
05:35
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 32m
17 Km
31.9 km/hr
 
843932  AJJ VLCY EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
05:03
AVD
Avadi
05:33
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 30m
17 Km
34 km/hr
 
943204  TRL MASS EMU LOCALDaily
05:15
AVD
Avadi
05:43
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
1043404  AJJ MASS EMU LOCALDaily
05:30
AVD
Avadi
05:58
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
1143104  PTMS MASS EMU LOCALDaily
05:47
AVD
Avadi
06:15
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
1243852  TRL PON EMU LOCALDaily
05:50
AVD
Avadi
06:18
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
1343656  AVD VLCY LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
05:55
AVD
Avadi
06:26
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 31m
17 Km
32.9 km/hr
 
1443606  AVD MSB EMU LOCALSun
06:00
AVD
Avadi
06:28
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
1543502  TRT MASS EMU LOCALDaily
06:05
AVD
Avadi
06:33
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
1666002  AVD MASS MEMU LOCALDaily
06:10
AVD
Avadi
06:38
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
1743206  TRL MASS EMU LOCALDaily
06:23
AVD
Avadi
06:51
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
1843406  AJJ MASS EMU LOCALDaily
06:30
AVD
Avadi
06:58
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
1966004  AVD MASS MEMU SUBURBANDaily
06:40
AVD
Avadi
07:08
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
2043902  KBT MASS EMU LOCALDaily
06:51
AVD
Avadi
07:19
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
16 Km
34.3 km/hr
 
2143106  PTMS MASS EMU LOCALDaily
06:55
AVD
Avadi
07:23
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
2243658  AVD VLCY LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:05
AVD
Avadi
07:33
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
2343504  TRT MASS EMU LOCALDaily
07:10
AVD
Avadi
07:38
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
2443208  TRL MASS EMU LOCALDaily
07:20
AVD
Avadi
07:48
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
2566016  AJJ MSB PASSRDaily
07:30
AVD
Avadi
07:58
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
2643660  AVD VLCY LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:40
AVD
Avadi
08:08
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
2743210  TRL MASS EMU LOCALDaily
07:45
AVD
Avadi
08:13
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
2843506  TRT MASS EMU LOCALDaily
07:53
AVD
Avadi
08:21
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
2943662  AVD VLCY LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:55
AVD
Avadi
08:23
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
3043108  PTMS MASS LOCALDaily
07:59
AVD
Avadi
08:29
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 30m
17 Km
34 km/hr
 
3143934  AJJ VLCY LS GL EMUMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:05
AVD
Avadi
08:33
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
3243212  TRL MASS EMU LOCALDaily
08:10
AVD
Avadi
08:38
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
3343410  AJJ MASS FAST LOCALDaily
08:15
AVD
Avadi
08:39
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 24m
17 Km
42.5 km/hr
 
3443882  TI MASS EMU LOCALDaily
08:20
AVD
Avadi
08:48
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
16 Km
34.3 km/hr
 
3566022  TRT MASS MEMUDaily
08:25
AVD
Avadi
08:53
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
3643214  TRL MASS EMU LOCALDaily
08:35
AVD
Avadi
09:03
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
3743664  AVD VLCY LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:45
AVD
Avadi
09:13
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
3843872  PAB MASS EMU LOCALDaily
08:50
AVD
Avadi
09:18
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
3943218  TRL MASS EMU LOCALDaily
09:00
AVD
Avadi
09:28
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
4043752  PTMS MSB EMU LOCALSun
09:05
AVD
Avadi
09:33
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
4143792  PTMS VLCY LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:05
AVD
Avadi
09:33
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
4243012  AVD MASS EMUDaily
09:15
AVD
Avadi
09:43
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
4343412  AJJ MASS EMU LOCALDaily
09:20
AVD
Avadi
09:48
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
4443220  TRL MASS EMU LOCALDaily
09:38
AVD
Avadi
10:06
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
4543014  AVD MASS EMU LOCALDaily
09:55
AVD
Avadi
10:23
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
4643414  AJJ MASS EMU LOCALDaily
10:00
AVD
Avadi
10:28
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
4743820  TRT MSB EMU LOCALSun
10:15
AVD
Avadi
10:45
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 30m
17 Km
34 km/hr
 
4843942  TRT VLCY LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:15
AVD
Avadi
10:43
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
4943224  TRL MASS EMU LOCALDaily
10:35
AVD
Avadi
11:03
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
5043110  PTMS MASS EMU LOCALDaily
10:47
AVD
Avadi
11:15
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
5143016  AVD MASS EMU LOCALDaily
11:00
AVD
Avadi
11:28
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
5266008  AJJ MASS PASSRDaily
11:05
AVD
Avadi
11:33
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
5343226  TRL MASS EMU LOCALDaily
11:20
AVD
Avadi
11:48
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
5443762  TRL VLCY LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:30
AVD
Avadi
11:58
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
5543510  TRT MASS EMU LOCALDaily
11:40
AVD
Avadi
12:08
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
5643112  PTMS MASS EMU LOCALDaily
11:45
AVD
Avadi
12:13
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
5743228  TRL MASS EMU LOCALDaily
11:55
AVD
Avadi
12:23
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
5843666  AVD VLCY LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
12:10
AVD
Avadi
12:38
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
5943418  AJJ MASS EMU LOCALDaily
12:20
AVD
Avadi
12:50
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 30m
17 Km
34 km/hr
 
6043952  KBT VLCY LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
12:45
AVD
Avadi
13:13
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
16 Km
34.3 km/hr
 
6143114  PTMS MASS EMU LOCALDaily
12:50
AVD
Avadi
13:18
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
6243420  AJJ MASS EMU LOCALDaily
13:10
AVD
Avadi
13:38
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
6343018  AVD MASS EMU LOCALDaily
13:30
AVD
Avadi
13:58
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
6443230  TRL MASS EMU LOCALDaily
13:35
AVD
Avadi
14:03
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
6543116  PTMS MASS EMU LOCALDaily
13:57
AVD
Avadi
14:25
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
6643704  TRL MSB EMU LOCALSun
14:00
AVD
Avadi
14:30
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 30m
17 Km
34 km/hr
 
6743764  TRL VLCY LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
14:00
AVD
Avadi
14:28
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
6843512  TRT MASS EMU LOCALDaily
14:05
AVD
Avadi
14:33
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
6943904  KBT MASS EMU LOCALDaily
14:26
AVD
Avadi
14:54
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
16 Km
34.3 km/hr
 
7043618  AVD MSB EMU LOCALSun
14:45
AVD
Avadi
15:12
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 27m
17 Km
37.8 km/hr
 
7143668  AVD VLCY LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
14:45
AVD
Avadi
15:15
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 30m
17 Km
34 km/hr
 
7243118  PTMS MASS EMU LOCALDaily
14:50
AVD
Avadi
15:18
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
7343422  AJJ MASS EMU LOCALDaily
14:55
AVD
Avadi
15:23
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
7443232  TRL MASS EMU LOCALDaily
15:10
AVD
Avadi
15:37
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 27m
17 Km
37.8 km/hr
 
7543120  PTMS MASS EMU LOCALDaily
15:28
AVD
Avadi
15:56
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
7643234  TRL MASS EMU LOCALDaily
15:35
AVD
Avadi
16:03
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
7743514  TRT MASS EMU LOCALDaily
15:50
AVD
Avadi
16:18
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
7843236  TRL MASS EMU LOCALDaily
16:08
AVD
Avadi
16:36
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
7943670  AVD VLCY LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
16:15
AVD
Avadi
16:43
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
8043020  AVD MASS EMU LOCALDaily
16:30
AVD
Avadi
16:58
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
8143238  TRL MASS EMU LOCALDaily
16:35
AVD
Avadi
17:03
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
8243672  AVD VLCY LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
16:40
AVD
Avadi
17:08
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
8343122  PTMS MASS EMU LOCALDaily
16:43
AVD
Avadi
17:11
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
8443424  AJJ MASS EMU LOCALDaily
16:46
AVD
Avadi
17:14
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
8543624  AVD MSB EMUSun
16:55
AVD
Avadi
17:17
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 22m
17 Km
46.4 km/hr
 
8643674  AVD VLCY LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
16:55
AVD
Avadi
17:23
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
8743240  TRL MASS EMU LOCALDaily
17:03
AVD
Avadi
17:31
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
8843516  TRT MASS EMU LOCALDaily
17:10
AVD
Avadi
17:38
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
8943938  AJJ VLCY LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:20
AVD
Avadi
17:48
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
9043806  AJJ MSB EMU LOCALSun
17:28
AVD
Avadi
17:55
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 27m
17 Km
37.8 km/hr
 
9143242  TRL MASS EMU LOCALDaily
17:33
AVD
Avadi
18:01
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
9243244  TRL MASS EMU LOCALDaily
17:43
AVD
Avadi
18:11
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
9343124  PTMS MASS EMU LOCALDaily
17:48
AVD
Avadi
18:16
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
9443626  AVD MSB EMU LOCALSun
17:50
AVD
Avadi
18:18
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
9543676  AVD VLCY EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:50
AVD
Avadi
18:18
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
9643426  AJJ MASS EMU LOCALDaily
18:00
AVD
Avadi
18:28
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
9766012  TRL MASS MEMUDaily
18:10
AVD
Avadi
18:38
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
9843766  TRL VLCY LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:23
AVD
Avadi
18:51
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
9943518  TRT MASS EMU LOCALDaily
18:28
AVD
Avadi
18:57
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 29m
17 Km
35.2 km/hr
 
10043246  TRL MASS EMU LOCALDaily
18:38
AVD
Avadi
19:08
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 30m
17 Km
34 km/hr
 
10143248  TRL MASS EMU LOCALDaily
18:38
AVD
Avadi
19:06
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
10243708  TRL MSB EMU LOCALSun
18:58
AVD
Avadi
19:30
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 32m
17 Km
31.9 km/hr
 
10343768  TRL VLCY LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:58
AVD
Avadi
19:26
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
10443428  AJJ MASS EMU FAST LOCALDaily
19:03
AVD
Avadi
19:31
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
10543126  PTMS MASS EMU LOCALDaily
19:08
AVD
Avadi
19:36
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
10643250  TRL MMC EMU LOCALDaily
19:20
AVD
Avadi
19:48
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
10766014  AJJ MASS MEMUDaily
19:30
AVD
Avadi
19:58
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
10843520  TRT MASS EMU LOCALDaily
19:50
AVD
Avadi
20:17
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 27m
17 Km
37.8 km/hr
 
10943128  PTMS MASS EMU LOCALDaily
19:55
AVD
Avadi
20:23
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
11043710  TRL MSB EMU LOCALSun
20:00
AVD
Avadi
20:21
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 21m
17 Km
48.6 km/hr
 
11143770  TRL VLCY LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:00
AVD
Avadi
20:28
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
11243432  AJJ MASS EMU LOCALDaily
20:05
AVD
Avadi
20:33
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
11343252  TRL MASS EMU LOCALDaily
20:10
AVD
Avadi
20:38
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
11443254  TRL MASS EMU LOCALDaily
20:28
AVD
Avadi
20:56
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
11543434  AJJ MASS EMU LOCALDaily
20:35
AVD
Avadi
21:03
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
11643754  PTMS MSB EMU LOCALSun
20:45
AVD
Avadi
21:10
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 25m
17 Km
40.8 km/hr
 
11743256  TRL MASS EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:58
AVD
Avadi
21:26
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
11866010  AJJ MASS PASSRDaily
21:05
AVD
Avadi
21:33
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
11943702  TRL MSB EMU LOCALDaily
21:20
AVD
Avadi
21:48
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
12043438  AJJ MASS EMUDaily
21:30
AVD
Avadi
21:58
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
12143440  AJJ MASS EMU LOCALDaily
21:55
AVD
Avadi
22:23
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
12243522  TRT MASS EMU LOCALDaily
22:15
AVD
Avadi
22:43
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
12343132  PTMS MASS EMU LOCALDaily
23:05
AVD
Avadi
23:33
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
12443524  TRT MASS EMU LOCALDaily
23:10
AVD
Avadi
23:38
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 28m
17 Km
36.4 km/hr
 
12543803  MSB AJJ EMU LOCALDaily
04:15
MSB
Chennai Beach
04:30
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 15m
5 Km
20 km/hr
 
12643761  VLCY TRL LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
05:55
MSB
Chennai Beach
06:11
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 16m
5 Km
18.8 km/hr
 
12743651  VLCY AVD EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
06:50
MSB
Chennai Beach
07:07
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 17m
5 Km
17.6 km/hr
 
12843653  VLCY AVD EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:10
MSB
Chennai Beach
08:29
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 19m
5 Km
15.8 km/hr
 
12943751  MSB PTMS EMU LOCALSun
09:10
MSB
Chennai Beach
09:29
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 19m
5 Km
15.8 km/hr
 
13043791  VLCY PTMS LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:10
MSB
Chennai Beach
09:26
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 16m
5 Km
18.8 km/hr
 
13143763  VLCY TRL LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:55
MSB
Chennai Beach
10:10
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 15m
5 Km
20 km/hr
 
13243793  VLCY PTMS LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:05
MSB
Chennai Beach
10:20
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 15m
5 Km
20 km/hr
 
13343601  MSB AVD EMU LOCALDaily
10:25
MSB
Chennai Beach
10:40
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 15m
5 Km
20 km/hr
 
13443655  VLCY AVD LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:05
MSB
Chennai Beach
11:20
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 15m
5 Km
20 km/hr
 
13543821  MSB TRT EMUSun
12:10
MSB
Chennai Beach
12:25
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 15m
5 Km
20 km/hr
 
13643941  VLCY TRT EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
12:10
MSB
Chennai Beach
12:25
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 15m
5 Km
20 km/hr
 
13743765  VLCY TRL LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
13:05
MSB
Chennai Beach
13:20
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 15m
5 Km
20 km/hr
 
13843795  VLCY PTMS LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
13:50
MSB
Chennai Beach
14:05
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 15m
5 Km
20 km/hr
 
13943931  VLCY AJJ EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
14:25
MSB
Chennai Beach
14:40
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 15m
5 Km
20 km/hr
 
14043767  VLCY TRL LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
15:30
MSB
Chennai Beach
15:45
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 15m
5 Km
20 km/hr
 
14166053  MSB TRL EMUDaily
16:00
MSB
Chennai Beach
16:15
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 15m
5 Km
20 km/hr
 
14243757  MSB PTMS EMU LOCALSun
17:20
MSB
Chennai Beach
17:38
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 18m
5 Km
16.7 km/hr
 
14343797  VLCY PTMS LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:20
MSB
Chennai Beach
17:36
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 16m
5 Km
18.8 km/hr
 
14443769  VLCY TRL LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:40
MSB
Chennai Beach
17:55
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 15m
5 Km
20 km/hr
 
14543933  VLCY AJJ LS GL EMUMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:10
MSB
Chennai Beach
18:25
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 15m
5 Km
20 km/hr
 
14643713  MSB TRL EMU LOCALSun
19:10
MSB
Chennai Beach
19:26
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 16m
5 Km
18.8 km/hr
 
14743771  VLCY TRL LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:10
MSB
Chennai Beach
19:25
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 15m
5 Km
20 km/hr
 
14843657  VLCY AVD LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:35
MSB
Chennai Beach
19:50
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 15m
5 Km
20 km/hr
 
14943715  MSB TRL LOCALSun
19:50
MSB
Chennai Beach
20:06
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 16m
5 Km
18.8 km/hr
 
15043773  VLCY TRL LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:50
MSB
Chennai Beach
20:05
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 15m
5 Km
20 km/hr
 
15143609  MSB AVD EMU LOCALSun
20:20
MSB
Chennai Beach
20:35
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 15m
5 Km
20 km/hr
 
15243659  VLCY AVD LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:20
MSB
Chennai Beach
20:35
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 15m
5 Km
20 km/hr
 
15343611  MSB AVD EMU LOCALSun
21:00
MSB
Chennai Beach
21:16
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 16m
5 Km
18.8 km/hr
 
15443661  VLCY AVD LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
21:00
MSB
Chennai Beach
21:15
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 15m
5 Km
20 km/hr
 
15543663  VLCY AVD LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
21:45
MSB
Chennai Beach
22:00
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 15m
5 Km
20 km/hr
 
15643255  MASS TRL EMU LOCALDaily
23:00
MSB
Chennai Beach
23:22
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 22m
5 Km
13.6 km/hr
 
15743759  MSB PTMS EMU LOCALSun
23:15
MSB
Chennai Beach
23:31
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 16m
5 Km
18.8 km/hr
 
15843799  VLCY PTMS EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
23:15
MSB
Chennai Beach
23:30
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 15m
5 Km
20 km/hr
 
15943025  MASS AVD EMU LOCALDaily
23:40
MSB
Chennai Beach
23:52
VJM
Vyasarpadi Jeeva
00h 12m
5 Km
25 km/hr
 
According to the rail network of Indian Railways, the distance between Avadi and Vyasarpadi Jeeva is 17 kilometres. And as listed in the above table, there are 159 direct trains between Avadi and Vyasarpadi Jeeva. Travelling by train makes our journey safe and convenient. Generally, Avadi Vyasarpadi Jeeva trains complete this journey in 00 hours and 28 minutes.

Distance Between Avadi and Vyasarpadi Jeeva

Distance Between Avadi and Vyasarpadi Jeeva is 17 kilometres. The below table lists distance in other units.

DistanceUnit
17Kilometres
10.563307Miles
17000Meters
1700000Centimeters
18591.37Yards
55774.28Feet
669291.7Inches

Travel Time From Avadi to Vyasarpadi Jeeva

Travel time from Avadi to Vyasarpadi Jeeva is generally 00 hours and 28 minutes. Travel time for different trains are listed below.

Train NumberTime
4300200 hours and 28 minutes
4300400 hours and 28 minutes
4365200 hours and 28 minutes
6600000 hours and 28 minutes
4365400 hours and 28 minutes
4386200 hours and 28 minutes
4380200 hours and 32 minutes
4393200 hours and 30 minutes
4320400 hours and 28 minutes
4340400 hours and 28 minutes

Avadi Vyasarpadi Jeeva Trains FAQs

Q. What is the distance between Avadi and Vyasarpadi Jeeva?

According to the Indian Rail network distance between Avadi and Vyasarpadi Jeeva is 17 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 28m.

Q. Which is the fastest train from Avadi to Vyasarpadi Jeeva?

43025 Mass-avd Emu Local is the fastest train available from Avadi to Vyasarpadi Jeeva. It takes only 00 hours and 12 minutes to complete the journey.

Q. Which is the first train from Avadi to Vyasarpadi Jeeva?

43002 Avd-mass Emu Local is the first train from Avadi to Vyasarpadi Jeeva. It leaves Avadi at 03:50.

Q. Which is the last train from Avadi to Vyasarpadi Jeeva?

43025 Mass-avd Emu Local is the last train from Avadi to Vyasarpadi Jeeva. It leaves Chennai Beach at 23:40.

Q. How many local trains run between Avadi and Vyasarpadi Jeeva?

Currently, 159 local trains run between Avadi and Vyasarpadi Jeeva.
For example, train number 43002 Avd-mass Emu Local is a local passenger train that originates from Avadi and ends at Chennai Central Suburban Station station.

Q. What are important tags for this page?

Night Avadi Vyasarpadi Jeeva Trains Morning Avadi Vyasarpadi Jeeva Trains AVADI se VYASARPADI JEEVA train